Projekt zieleni

PROJEKT ZIELENI
WYCINKA ZIELENI

Inwentaryzacja terenów zielonych

INWENTARYZACJA
TERENÓW ZIELONYCH

pracownia avangarden

avangarden - inwentaryzacja drzew

inwentaryzacja drzew

inwentaryzacja dendrologiczna

projekty

projekt zieleni

przyroda

O nas

Poznaj pracownię Avangarden

Od 2009 r. świadczymy kompleksowe usługi w zakresie środowiska przyrodniczego. Doradzamy w kwestii terenów zieleni i przyrody w procesach inwestycyjnych, wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne i inwentaryzacje przyrodnicze. Prowadzimy przez postępowania administracyjne, uzyskujemy pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów i służymy konsultacjami.
Specjalizujemy się w:
 • inwentaryzacjach dendrologicznych wraz z gospodarką drzewostanem,
 • analizach krajobrazowych na potrzeby raportów ooś i innych,
 • inwentaryzacjach przyrodniczych na potrzeby raportów ooś,
 • waloryzacjach przyrodniczych,
 • monitoringach i nadzorach inwestorskich,
 • składamy wnioski o pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów i uzyskujemy decyzje administracyjne.
 • Firma łączy fachową wiedzę i doświadczenie z zakresu architektury krajobrazu i dendrologii z pasją tworzenia, tak by opracować profesjonalny produkt dostosowany do Państwa potrzeb i wymagań.

W jakim celu wykonuje sie inwentaryzacje przyrodnicze?

Inwentaryzacja przyrodnicza jest podstawowym dokumentem stanowiącym spis podstawowych komponentów przyrodniczych poprzez ich rozpoznanie w trakcie prac terenowych. Inwentaryzacja przyrodnicza ocenia stan środowiska i jego komponentów. Jest to zbiór badań terenowych przeprowadzanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego.
Do wykonania badań środowiska dobierana jest odpowiednia metodyka pozwalająca ocenić jego identyfikatory. Inwentaryzacja przyrodnicza odnosi się do wielu aspektów przyrody, począwszy od rozpoznania składu gatunkowego, zbiorowisk, liczebności, gatunków roślin, zwierząt, grzybów, porostów czy siedlisk przyrodniczych. Jednym z typów wykonywanych inwentaryzacji przyrodniczych są inwentaryzacje dendrologiczne.
Inwentaryzacja dendrologiczna jest to spis stanu istniejącego dla wybranego obszaru zieleni z rozpoznaniem gatunków drzew i krzewów, z uwzględnieniem parametrów zieleni, jej stanu zdrowotnego i danych liczbowych. Inwentaryzacja dendrologiczna powstaje w oparciu o wizję terenową, podczas której odnotowywane są poszczególne dane pozwalające na scharakteryzowanie dendroflory.
onas inwentaryzacja projekt zieleni

Komu powierzyć wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej?

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście. Osoby wykonujące inwentaryzacje dendrologiczne powinny posiadać niezbędną wiedzę z zakresu dendroflory pozwalającą na rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów na podstawie ich cech morfotycznych. Są to specjaliści nauk przyrodniczych z zakresu botaniki, ochrony przyrody i architektury krajobrazu.
Inwentaryzacje dendrologiczne zazwyczaj wykonywane są dla podmiotów będących właścicielem, dzierżawcą czy użytkownikiem wieczystym działki przeznaczonej pod inwestycję. W wielu przypadkach jest to prywatny inwestor, wspólnota mieszkaniowa, lokalny samorząd, ale także osoba prywatna.
usługi

Usługi

Szczegółowy zakres naszych usług

Oferta jest skierowana do inwestorów, biur projektowych, deweloperów, samorządów lokalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz osób prywatnych. Prace prowadzimy przez cały rok. Inwentaryzacja dendrologiczna to kompleksowe opracowanie dotyczące opisu zieleni istniejącej.

Dokumentacja projektu składa się z:
 • opisu zieleni istniejącej
 • tabeli z zestawieniem gatunkowym i ilościowym drzew oraz krzewów wraz z parametrami i oceną stanu zdrowotnego zieleni
 • mapy inwentaryzacji dendrologicznej z numeracją porządkową drzew i krzewów
 • dokumentacji fotograficznej
 • gospodarki drzewostanem

Do inwentaryzacji wykonywany jest także projekt nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych), których wymóg wykonania został ujęty w ustawie o ochronie przyrody. Uzyskujemy zgodę na usunięcie drzew i krzewów i prowadzimy przez procesy administracyjne.

Analizy krajobrazowe na potrzeby raportów OOŚ

Studium krajobrazu polegające na wykonaniu jego waloryzacji poprzez dokonanie oceny na podstawie danych opisujących jego zasoby. Ocena wartości krajobrazu pozwala na wyznaczenie jego cennych komponentów w obszarze planowanego przedsięwzięcia. Analiza służy jako podstawa do oceny wpływu planowanej inwestycji na krajobraz.
usługi analizy krajobrazowej
projekt zieleni

Projekty

Projekty zagospodarowania zieleni miejskiej, osiedlowej, przy obiektach biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej oraz zieleni drogowej. Ustawa o ochronie przyrody przewiduje wykonanie nasadzeń zastępczych za usuwaną zieleń w celu m.in. nieponoszenia opłat za wycinkę drzewostanu. Projekt planu nasadzeń składa się do urzędu wraz z wnioskiem o wycinkę.
 • projekt zieleni (wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, kompleksowe zagospodarowanie terenu)

Dokumentacja projektu zagospodarowania składa się m.in. z:

 • projektu zagospodarowania terenu (nawierzchnia, mała architektura, oświetlenie)
 • projektu nasadzeń roślinnych wraz ze spisem zastosowanych gatunków
 • projektu małej architektury
 • opisu projektu.

Analiza środowiska GIS

Nadzór merytoryczny nad inwestycją przed, w trakcie oraz nadzór poinwestycyjny.

Monitoring, nadzór przyrodniczy

Analizowanie i wizualizowanie danych o środowisku, opracowanie załączników graficznych.
analiza środowiska GIS, monitoring, nadzór przyrodniczy

Inwentaryzacje przyrodnicze, badania flory i siedlisk przyrodniczych

Celem wykonania inwentaryzacji szaty roślinnej jest rozpoznanie i zdiagnozowanie gatunków flory oraz siedlisk przyrodniczych, w tym zespołów roślinnych znajdujących się w obszarze inwestycji i w strefie jej oddziaływania. Przeprowadzone badania pozwalają określić czy planowana inwestycja może wpłynąć na powyższe komponenty środowiska i na nie oddziaływać. Współpracujemy także z ornitologami i innymi specjalistami.

http://www.ornitolog.szczecin.pl

Realizacje

Dotychczasowe realizacje oraz opinie i referencje naszych klientów

 • inwentaryzacja dendrologiczna pod budowę hali magazynowej z budynkiem biurowym, drogami oraz wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej/Struga icon1-liść
 • inwentaryzacja dendrologiczna pod budowę zespołu budynków magazynowych z częścią biurową, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w Pile przy ul. Wawelskiej icon2-liść
 • inwentaryzacja zieleni i ocena biologiczna dla podwórka przy ul. Jaracza w Słupsku icon3-liść
 • inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanu i projektem zieleni dla osiedla przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie icon4-liść
 • inwentaryzacja zieleni i ocena biologiczna dla podwórka pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolną w Słupsku icon5-liść
 • inwentaryzacja zieleni dla projekt sieci sanitarnych dla potrzeb osiedla Park Ostrowska w Szczecinie icon6-liść
 • inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanu i projektem zieleni dla przebudowy z rozbudową trzech kamienic przy ul. Śląskiej w Szczecinie icon7-liść
 • inwentaryzacja dendrologiczna pod rozbudowę centrum handlowego w Szczecinie icon8-liść
 • inwentaryzacja dendrologiczna dla osiedla mieszkaniowego w Grzepnicy icon9-liść
 • inwentaryzacje przyrodnicze i studium krajobrazu dla linii elektroenergetycznych 400kV/220 kV/ 110 kV icon10-liść
 • inwentaryzacje przyrodnicze dla stacji elektroenergetycznych, farm wiatrowych i fotowoltaicznych icon11-liść
 • inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką i waloryzacją drzewostanu dla cele inwestycyjne przy ul. Bałtyckiej w Świnoujściu icon12-liść
 • Poniżej przedstawiamy listy referencyjne avangarden:

  avangarden

  pracownia architektury krajobrazu

  Monika Dembowska
  ul. Poronińska 21
  71-023 Szczecin
  tel. 791 776 939
  e-mail: monika@avangarden.szczecin.pl